Regulamin

Regulamin Portalu JaskinieSolne.pl
Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może nastąpić na dwa sposoby.
Użytkownik ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Operatorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Operatora.W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN.
1. Właścicielem i operatorem portalu JaskinieSolne.pl jest firma:
MOCIT, ul.Wolności 12b/1, 43-190 Mikołów, NIP:6351048403, REGON:243138233
KONTO BANKOWE:05 1050 1331 1000 0091 3109 3099
dalej nazywana „Operatorem”.
2. Portal – http://www.jaskiniesolne.pl
3. Reklama – usługa zamieszczenia materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych w serwisie.
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca korzystająca z serwisu.
5. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej umieszczająca reklamę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Użytkownik - zarówno Konsument, jak i Klient.
7. Umowa – umowa zawierana jest z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza znajdującego się pod adresem www.jaskiniesolne.pl zakładka "Dodaj wpis" i dokonania stosownej zapłaty.
8. Operator świadczy na rzecz Klienta bezpłatną lub odpłatną reklamę(wybór należy do klienta).
9. Reklama jest świadczona przez Operatora w sposób ciągły, a wysokość wynagrodzenia Operatora określa cennik dostępny pod adresem www.jaskiniesolne.pl zakładka "Reklama"
10. Wszystkie płatności za usługi oferowane w serwisie realizowane są za pośrednictwem systemu płatności PayU S.A lub poprzez przelewy bezpośrednio na konto firmy Mocit z zaznaczeniem w tytule przelewu nazwy firmy oraz jakiej usługi dotyczy przelew.

11.Klient wypełnia formularz na stronie www.jaskiniesolne.pl zakładka "Dodaj wpis"na własną odpowiedzialność, a Operator nie rości sobie żadnych praw do przekazanych przez Klienta treści i materiałów graficznych.
12.Akceptując regulamin klient wyraża zgodę i zezwala firmie Mocit na wykorzystanie/używanie zdjęć zamieszczonych w wizytówkach w portalu JaskinieSolne.pl.
13. Klient może złożyć reklamację gdy usługa jest nienależycie świadczona(brak dostępu do wizytówki firmy na stronie JaskinieSolne.pl) lub po prostu nie chce korzystać z usługi na tym portalu. Gdy wizytówka była płatna kwota za usługę zostaje zwrócona tylko w przypadku nienależycie świadczonej usługi z winy Operatora. Wypowiedzenie umowy przez Klienta następuje przez złożenie stosownego oświadczenia Operatorowi(mailowo lub pisemnie).
14. Operator może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podjęcia przez Klienta działań na szkodę Operatora lub świadczonej przez niego usługi.
15. Operator świadczy na rzecz Konsumenta nieodpłatną usługę polegającą na dostępie do serwisu.
16. Klient odpowiada wobec Konsumenta w zakresie w jakim skorzystał z reklamy.
17. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
18. Klient, ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
19. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika korzystania z przeglądarek: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na korzystanie z serwisu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności www.JaskinieSolne.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
20. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika i nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Operator deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
21. O zmianach regulaminu Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną.
22. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce "Regulamin".
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Regulamim zamawiania banerów w portalu JaskinieSolne.pl :
Przy zleceniu/zamówieniu banera klient stosuje się do następujących zasad:
-Banery  mają wymiary 688x170 px oraz 229x250 px
-Dostarcza szkic jak baner ma wyglądać czyli gdzie ma być tekst,logo obrazek,jakie kolory itp.
-Dostarcza logo,grafikę,zdjęcia jakie mają być użyte w banerze.
-Jeśli klient nie posiada logo lub plików graficznych zostaną użyte teksty lub grafika ogólnodostępna.
-Przy tworzeniu według wytycznych dostarczonych przez klienta,klient ma możliwość dokonania dwóch poprawek w projekcie.
-Po ukończeniu tworzenia i akceptacji lub nie akceptacji banera klient zobowiązuje się uiścić opłatę na podstawie faktury vat.
Prosimy o przemyślane zamawianie banerów,ponieważ praca wykonana przy projekcie wymaga wkładu pracy i czasu więc
 w każdym przypadku wiąże się to z kosztem jego wykonania.

 

 

Newsletter

Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości,informacje o promocjach ?

Zapisz się .

Koloroterapia

Koloroterapia jest bezinwazyjną terapią, stosowaną często w grotach solnych, jako uzupełnienie ich pozytywnego wpływu na organizm człowieka

Zobacz artykuł

Muzykoterapia

Muzykoterapia player
Zobacz artykuł

Facebook

Google+